Νομικές πληροφορίες 

2° Investing Initiative 
15 rue des Halles
75001 Paris
France

Εκπροσωπείται από:
Corinne Lepage

E-Mail επικοινωνίας: [email protected]

Αριθμός εθνικού μητρώου των ενώσεων :

W751216989

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο:

Corinne Lepage


Επίλυση καταναλωτικών διαφορών/ καθολικό διαιτητικό συμβούλιο

Δεν έχουμε την πρόθεση ούτε την υποχρέωση να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικού συμβουλίου καταναλωτών.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους, δεν είμαστε υποχρεωμένοι ως πάροχος υπηρεσιών να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.


Οι υποχρεώσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους δεν επηρεάζονται από αυτό. Ωστόσο, η σχετική ευθύνη είναι δυνατή μόνο από το χρονικό σημείο κατά το οποίο γίνεται γνωστή μια συγκεκριμένη παράβαση του νόμου. Εάν αντιληφθούμε τέτοιες παραβάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως το σχετικό περιεχόμενο.

Ευθύνη για συνδέσμους

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων στο περιεχόμενο των οποίων δεν ασκούμε καμία επιρροή. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη γι’ αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο. Ο αντίστοιχος πάροχος ή χειριστής των σελίδων είναι πάντοτε υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβιάσεις κατά τον χρόνο σύνδεσης. Δεν εντοπίστηκε παράνομο περιεχόμενο κατά τον χρόνο σύνδεσης. Ωστόσο, δεν είναι εύλογη η μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων χωρίς απτές ενδείξεις νομικής παραβίασης. Εάν πληροφορηθούμε τυχόν παραβάσεις του νόμου, θα αφαιρέσουμε αμέσως αυτούς τους συνδέσμους.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και τα έργα που δημιουργούνται από τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στη γαλλική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αντιγραφή, επεξεργασία, διανομή ή οποιαδήποτε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης του υλικού αυτού πέραν του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτού του ιστότοπου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.
Στο βαθμό που το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν δημιουργήθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τρίτων επισημαίνεται ως τέτοιο. Εάν παρόλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.
Πηγές : Νόμος αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία δεδομένων και τις ατομικές ελευθερίες.

Νόμος αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες