Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Towards Sustainability

Η Πρωτοβουλία προς τη Βιωσιμότητα επιδιώκει να βοηθήσει όλα τα είδη ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών που αναζητούν πιο βιώσιμες αποταμιεύσεις και επενδυτικές λύσεις. Επίσης, θέλει να ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν ποικίλο και ποιοτικό φάσμα βιώσιμων προϊόντων.

Το πρότυπο ποιότητας επιδιώκει να αυξήσει το επίπεδο των κοινωνικά υπεύθυνων και βιώσιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, και να ενσωματώσει τις αρχές του σε παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Σκοπός του σήματος είναι να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη και να διαβεβαιώσει τους δυνητικούς επενδυτές ότι η διαχείριση του χρηματοπιστωτικού προϊόντος γίνεται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και δεν εκτίθεται σε μη βιώσιμες πρακτικές, χωρίς να απαιτεί από τους επενδυτές να προχωρήσουν οι ίδιοι σε λεπτομερή ανάλυση. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία για τέτοιου είδους ανάλυση.

Ο Κεντρικός Οργανισμός Σήμανσης (CLA) αναλαμβάνει την ανεξάρτητη εποπτεία, προστατεύοντας την ακεραιότητα του προτύπου ποιότητας και του σήματος, και διαχειρίζεται τη συνεχή ανάπτυξή τους.