Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Θετικά κριτήρια

Τα θετικά κριτήρια χρησιμοποιούνται για τον θετικό προέλεγχο. Σκοπός είναι η επιλογή εταιρειών που επιδεικνύουν κορυφαίες πρακτικές βιωσιμότητας και βρίσκονται σε καλύτερη θέση να επωφεληθούν και να αναπτύξουν ανθεκτικότητα απέναντι στις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και οικονομικές τάσεις. Το αντίβαρο είναι ο αρνητικός προέλεγχος με αρνητικά κριτήρια ή κριτήρια αποκλεισμού.