Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Συμβατότητα με τη Συμφωνία του Παρισιού

Αυτή η βαθμολογία περιγράφει πόσο καλά εναρμονισμένο είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και τα κλιματικά σενάρια. Σ’ αυτή την περίπτωση, η συμβατότητα με τη Συμφωνία του Παρισιού σημαίνει ότι τα σχέδια παραγωγής των εταιρειών που περιλαμβάνονται σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι, κατά μέσο όρο, ήδη εναρμονισμένα με τους στόχους της διάσκεψης του Παρισιού για το κλίμα για περιορισμό της παγκόσμιας υπερθέρμανσης έως και 1,5 C°. Όπως συμβαίνει με όλους τους μεμονωμένους δείκτες, η υπολογισμένη τιμή αντιπροσωπεύει εξαιρετικά απλουστευμένη άποψη. Η απαραίτητη συνάθροιση από όλους τους τομείς οδηγεί στην απώλεια βασικών πληροφοριών εντός των τομέων.

Η βαθμολογία που αποδίδεται κυμαίνεται από -100 έως +100. Τα αμοιβαία κεφάλαια με βαθμολογία -100 δεν πληρούν καθόλου τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια με βαθμολογία +100 τους υπερβαίνουν. Από το 0 και πάνω, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται συμβατό με τους στόχους για το κλίμα. Παρόμοια, αποδίδονται γράμματα για την κατηγοριοποίηση της τιμής. Αυτή η αξιολόγηση λειτουργεί όπως και η σχολική βαθμολογία. Το «F» αρχίζει στο -100. Μετά την τιμή 0, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο λαμβάνει τον βαθμό «Α».

Το γεγονός ότι τα αμοιβαία κεφάλαια μερικές φορές δεν έχουν καμία τιμή μπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους. Αφενός, δεν επενδύουν στους τομείς που εξετάζονται από τη μέθοδο PACTA. Επομένως, δεν έχουν καμία έκθεση.

Αφετέρου, μπορεί επίσης να έχουν έκθεση κάτω από το όριο στους τομείς που σχετίζονται με το κλίμα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η βαθμολογία δεν είναι αρκετά ενδεικτική. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει, για παράδειγμα, στον κτηματομεσιτικό τομέα και επενδύει μικρό ποσό σε παραγωγούς τσιμέντου δεν μπορεί να βαθμολογηθεί μόνο με βάση αυτή τη χαμηλή έκθεση. Εδώ, ο φορέας 2° Investing Initiative έχει απονείμει βαθμολογία.

Η Βαθμολογία του Παρισιού αναπτύχθηκε από τον φορέα 2° Investing Initiative σε συνεργασία με την InfluenceMap. Εκφράζει έναν τρόπο συνάθροισης των κλιματικών επιδόσεων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Μπορούν να γίνουν και άλλες συναθροίσεις - δεν ισχυριζόμαστε ότι πρεσβεύουμε την απόλυτη αλήθεια. Η βαθμολογία του Παρισιού συνοδεύεται από τα προβλήματα του ενιαίου δείκτη.

Για τεχνική τεκμηρίωση.