Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Στρατηγικές/ Επενδυτικές στρατηγικές

Οι επενδυτικές στρατηγικές περιγράφουν έναν συγκεκριμένο τρόπο επένδυσης χρήματος με στόχο την επίτευξη κέρδους. Με τον τρόπο αυτό, θεσπίζονται ορισμένοι κανόνες και συμπεριφορές που καθορίζουν τον τρόπο συγκρότησης ενός χαρτοφυλακίου.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι βιώσιμων χρηματοοικονομικών μέσων που βασίζονται σε διαφορετικές βιώσιμες χρηματοοικονομικές στρατηγικές, όπως:

Ενσωμάτωση ΠΚΔ: χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους βιωσιμότητας (π.χ. φήμη, νομικοί κίνδυνοι) και τις ευκαιρίες (π.χ. πράσινες τεχνολογίες) παράλληλα με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία επιλογής περιουσιακών στοιχείων.

Stewardship (ψήφος και συµµετοχή): χρηµατοπιστωτικά µέσα που επιδιώκουν να χρησιµοποιήσουν τη δύναµη των επενδυτών για να επηρεάσουν την εταιρική συµπεριφορά. Για παράδειγμα: Επικοινωνώντας με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ή/και τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, και ψηφίζοντας επί των ψηφισμάτων των μετόχων στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις, και καταθέτοντας ή συνυποβάλλοντας ψηφίσματα.

Αποκλεισμός βάσει τομέα/προτύπων: χρηματοπιστωτικά μέσα που αποκλείουν από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή χαρτοφυλάκιο ορισμένους τομείς, εταιρείες ή χώρες βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αποκλεισμού μπορεί να βασίζονται σε κατηγορίες προϊόντων (π.χ. όπλα, καπνός), πρακτικές εταιρειών (π.χ. δοκιμές σε ζώα, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφθορά) ή αμφιλεγόμενες υποθέσεις.

Καλύτερο στην κατηγορία (Best in class)/θετική διαλογή: χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούν τεχνικές θετικού ελέγχου για την επιλογή εταιρειών ή χωρών με τις συγκριτικά καλύτερες πρακτικές σε θέματα βιωσιμότητας,

Θεματικές επενδύσεις: χρηματοπιστωτικά μέσα που επενδύουν σε εταιρείες επειδή συμβάλλουν θετικά στην προώθηση ενός συγκεκριμένου θέματος βιωσιμότητας, είτε περιβαλλοντικού είτε κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. πράσινο υδρογόνο, εκπαίδευση κ.λπ.),

Επενδύσεις αντίκτυπου: επενδύσεις για την επίτευξη θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου - απαιτεί αποδείξεις για την πρόθεση του επενδυτή να έχει αντίκτυπο, αποδείξεις ότι ο θετικός αντίκτυπος δεν θα είχε προκύψει χωρίς τη δραστηριότητα του επενδυτή, καθώς και μέτρηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον αντίκτυπο του επενδυτή,

Επιμερισμός εισοδήματος: επενδύσεις που περιλαμβάνουν μηχανισμό δωρεάς μέρους του παραγόμενου εισοδήματος σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή ΜΚΟ.