Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Σήμανση ISR

Η γαλλική σήμανση SRI (ή ISR στα γαλλικά) δημιουργήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας και απονέμεται σε ανεξάρτητους φορείς. Στόχος της είναι να συνδυάζει την οικονομική επιτυχία με τον αντίκτυπο ορισμένων προϊόντων.

Μετά την αρχική αξιολόγηση, ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν πληροί τα κριτήρια λήψης του σήματος. Τούτο συνοψίζεται σε μια έκθεση που στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να κριθεί η χορήγηση του σήματος. Το σήμα απονέμεται για τρία έτη και μπορεί να ανανεωθεί. Κατά την περίοδο αυτή, προγραμματίζονται ενδιάμεσοι έλεγχοι για να διαπιστώνεται αν το αμοιβαίο κεφάλαιο πληροί απολύτως τις απαιτήσεις της σήμανσης. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της σήμανσης ISR.

Εάν θέλετε να συγκρίνετε το σήμα με άλλα υπάρχοντα σήματα στην Ευρώπη, θα βρείτε σύντομη σύγκριση εδώ και πιο λεπτομερή εδώ.