Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Σήμα Greenfin

Το σήμα Greenfin απονέμεται από τη Novethic. Επιδιώκει την επίτευξη δύο σκοπών: Αφενός, επιδιώκει την παροχή χρηματοδότησης για τον μετασχηματισμό σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Αφετέρου, οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν διαβεβαιώσεις ότι τα χρήματά τους διοχετεύονται σε βιώσιμες εταιρείες. 

Μεθοδολογικά, εφαρμόζεται ένας συνδυασμός κριτηρίων αποκλεισμού, θεματικών επενδύσεων και ειδικών εκθέσεων για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το σήμα απονέμεται για ένα έτος και μπορεί να ανανεωθεί. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα του σήματος

Εάν θέλετε να συγκρίνετε το σήμα με άλλα υπάρχοντα σήματα στην Ευρώπη, θα βρείτε σύντομη σύγκριση εδώ και πιο λεπτομερή εδώ.