Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Σενάριο / Κλιματικό σενάριο

Οι επιστήμονες αναπτύσσουν προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη του κλίματος. Αυτοί οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν πολλούς παράγοντες και, συνεπώς, είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν αφορούν την πρόβλεψη της τοπικής θερμοκρασίας στο Βερολίνο στις 16.6.2052 όπως η πρόβλεψη του καιρού. Αντιθέτως, το ζήτημα είναι να προβλέψουμε, για παράδειγμα, τη μέση θερμοκρασία ή τη μέση βροχόπτωση ολόκληρης κλιματικής ζώνης σε μια περίοδο στο μέλλον.

Αυτές οι προβλέψεις μπορούν στη συνέχεια να αναλυθούν σε μεμονωμένους παράγοντες. Για να τηρηθούν ορισμένες παραδοχές ενός μοντέλου, για παράδειγμα, δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση καθορισμένου αριθμού εκπομπών. Στη συνέχεια, ο αριθμός αυτός μπορεί να εκφραστεί στη μέγιστη παραγωγή σε ορισμένους τομείς. Το εργαλείο PACTA ασχολείται με αυτές τις προδιαγραφές.

Το PACTA χρησιμοποιεί κλιματικά σενάρια από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), τα οποία περιγράφουν τη διαφορετική πορεία που θα μπορούσε να ακολουθήσει στο μέλλον ο κόσμος: 

- Το σενάριο βιώσιμων επενδύσεων, για παράδειγμα, περιγράφει πώς η παγκόσμια υπερθέρμανση μπορεί να συγκρατηθεί κάτω από 1,8 οC με πιθανότητα 66%. Ο τομέας της ενέργειας και η βιομηχανία έχουν μεγάλη επίδραση σε αυτό. Το σενάριο υπολογίζει καθαρές μηδενικές εκπομπές το 2070. Περισσότερες πληροφορίες για το σενάριο βιώσιμων επενδύσεων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του IEA

Μια επισκόπηση των σημαντικών σεναρίων είναι διαθέσιμη στην έκθεση Παγκόσμια Προοπτική Ενέργειας του IEA.