Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Πυρηνική ενέργεια

Σε όλο τον κόσμο, ο τομέας της ενέργειας ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παρά την πτωτική τάση. Οι κύριες πηγές ενέργειας στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες, είναι οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη και λιθάνθρακα που εκπέμπουν κατά μέσο όρο έως και 800g CO2 ανά kWh.

Όταν παράγεται ηλεκτρισμός από πυρηνική ενέργεια, δεν υπάρχουν καταστροφικές για το κλίμα εκπομπές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ωστόσο, οι σχετικές δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη της πρώτης ύλης, δηλαδή του ουρανίου, η κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και η αποξήλωσή τους, μπορούν πάντα να προκαλέσουν έκλυση εκπομπών. Εάν συμπεριληφθούν αυτές οι εκπομπές, ένας πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής εκπέμπει κατά μέσο όρο περίπου 12g CO2 ανά kWh, πολύ λιγότερα από έναν σταθμό με καύση άνθρακα. Επομένως, η αύξηση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας μπορεί να καταστήσει βραχυπρόθεσμα το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας πιο ουδέτερο ως προς το CO2. Στο σενάριο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) στο οποίο βασίζεται η Βαθμολογία του Παρισιού, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μέρος του μετασχηματισμού του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα αποθήκευσης της πυρηνικής ενέργειας.