Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Κατηγορία προϊόντος

Το IPAF είναι εφαρμόσιμο σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών κατηγοριών χρηματοοικονομικών προϊόντων, έχουμε σχεδιάσει τέσσερα διαφορετικά πλέγματα αξιολόγησης για να ταιριάζουν με τους διάφορους τύπους προϊόντων:

  • Ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια: τα κεφάλαια αυτά επενδύουν στις πρωτογενείς αγορές. Αυτό σημαίνει ότι επενδύουν σε μετοχές ιδιωτικών εταιρειών που δεν προσφέρουν μετοχές στο ευρύ κοινό. 
  • Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital funds): ιδιαίτερη μορφή κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών που επενδύουν είναι σε νεοσύστατες, πρώιμου σταδίου και αναδυόμενες εταιρείες που έχουν κριθεί ότι έχουν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης ή που έχουν επιδείξει υψηλή ανάπτυξη, αλλά που παρουσιάζουν επίσης ένα στοιχείο υψηλού κινδύνου. 
  • Ιδιωτικά χρεωστικά κεφάλαια: αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν επιτρέπει την παροχή χρηματοδότησης χρέους σε εταιρείες από κεφάλαια και όχι από τράπεζες, κοινοπραξίες υπό την ηγεσία τραπεζών ή δημόσιες αγορές.
  • Crowdfunding : Μηχανισμός συλλογής οικονομικών συνεισφορών από μεγάλο αριθμό ατόμων για τη χρηματοδότηση ενός έργου
  • Ταμεία υποδομών: Ταμεία που επενδύουν κυρίως σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στις κοινότητες. 
  • Δανεισμός από ομοτίμους : μηχανισμός που επιτρέπει σε ιδιώτες να λαμβάνουν δάνεια απευθείας από άλλους ιδιώτες, αποκλείοντας το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ως μεσάζοντα
  • Αποταμιευτικός λογαριασμός: τραπεζικός λογαριασμός που αμείβει τον κάτοχό του σύμφωνα με το επιτόκιο που καθορίζει το τραπεζικό ίδρυμα.