Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

ΠΚΔ αξιολόγηση

Οι εταιρείες αξιολογούνται από εξωτερικούς οργανισμούς για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) προσπάθειές τους. Στη συνέχεια, αυτή η αξιολόγηση συνοψίζεται σε έναν αριθμό, ένα γράμμα ή ένα σύμβολο. Σκοπός των αξιολογήσεων είναι να συμβάλουν στη σύγκριση μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών. Ανάλογα με την αξιολόγηση, οι πάροχοι αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αξιολόγηση ή αξιολογούνται κατόπιν πρωτοβουλίας του οργανισμού. Οι αξιολογήσεις συνήθως εκφράζονται με ενιαίους δείκτες.

Οι ΠΚΔ αξιολογήσεις εκπονούνται, για παράδειγμα, από τους οργανισμούς ISS ESG, MSCI ή Reuters. Η αξιολόγησή τους για το ίδιο προϊόν μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Επίσης, αυτό το φαινόμενο έχει περιγραφεί επιστημονικά αρκετές φορές, για παράδειγμα από τους Dimson, Marsh και Staunton (2020) ή τους Berg, Kölbel και Rigobon (2020). Οι λόγοι απόκλισης έγκεινται στις διαφορετικές μεθόδους, στις διαφορές ως προς το πού επικεντρώνεται η έρευνα και στο πώς δημιουργούνται / από πού προέρχονται τα δεδομένα. Καμία από αυτές τις αξιολογήσεις δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συναχθεί άμεσα ο αντίκτυπος βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου.