Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

ΠΚΔ

«ΠΚΔ» είναι η συντομογραφία για «Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση». ΠΚΔ είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συνήθως στον χρηματοοικονομικό χώρο για να περιγράψει τους τρεις τομείς στους οποίους οι εταιρείες εστιάζουν τις προσπάθειές τους για τη βιωσιμότητα.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη συμβολή των εταιρειών στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και δράσεις σε τομείς όπως η διαχείριση αποβλήτων και η ενεργειακή απόδοση.

Οι κοινωνικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πρότυπα εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, κάθε έκθεση σε παράνομη παιδική εργασία και τη συμμόρφωση με κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Η διακυβέρνηση αφορά ένα σύνολο κανόνων ή αρχών που καθορίζουν τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και τις προσδοκίες μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών στη διαχείριση των εταιρειών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξισορρόπηση ή την εναρμόνιση συμφερόντων μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών και να λειτουργήσουν ως εργαλείο στήριξης της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μιας εταιρείας.