Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

PACTA

Το 2018, ο φορέας 2° Investing Initiative ανέπτυξε την αξιολόγηση για αναπροσανατολισμό κεφαλαίου σε πιο βιώσιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού (PACTA ), μια ανοιχτά προσβάσιμη μεθοδολογία. Υπολογίζει τον βαθμό στον οποίο οι δαπάνες εταιρικών και βιομηχανικών επενδύσεων τις οποίες συνεπάγεται ένα δεδομένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή δανείων εναρμονίζονται με διαφορετικά σενάρια για το κλίμα. Το λογισμικό, μοναδικό έως σήμερα, αντλεί στοιχεία από μια μεγάλη χρηματοοικονομική βάση δεδομένων σε σχέση με το κλίμα που περιλαμβάνει πάνω από 30.000 τίτλους, 40.000 εταιρείες και 230.000 ενσώματα περιουσιακά στοιχεία σχετικά με την ενέργεια. Σχεδόν 900 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περισσότερες από 69 χώρες και με περιουσιακά στοιχεία άνω των 61 τρισεκατομμυρίων δολαρίων υπό τη διαχείρισή τους έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο για την ανάλυση των χαρτοφυλακίων τους.

Η μεθοδολογία επικεντρώνεται σε ενεργοβόρους τομείς οι οποίοι, κατά μέσο όρο, ευθύνονται για περίπου 80% των εκπομπών CO2 ενός χαρτοφυλακίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση transitionmonitor.com.