Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

LuxFLAG

Ο οργανισμός LuxFLAG είναι διεθνής, ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική ένωση. Απονέμει αρκετά θεματικά σήματα για βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Τα σήματα απονέμονται για διάστημα ενός έτους. Τα προϊόντα με το σήμα πρέπει να αποδεικνύουν ότι πληρούν καθορισμένα κριτήρια επιλογής.

Περισσότερες πληροφορίες απευθείας στον ιστότοπο της LuxFLAG.

Εάν θέλετε να συγκρίνετε το σήμα με άλλα υπάρχοντα σήματα στην Ευρώπη, θα βρείτε σύντομη σύγκριση εδώ και πιο λεπτομερή εδώ.