Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Κριτήρια αποκλεισμού

Τα κριτήρια αποκλεισμού χρησιμοποιούνται για τον αρνητικό προέλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου οι υπεύθυνοι πιστοποίησης ή οι επενδυτές αποκλείουν ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς ή δραστηριότητες που δεν θέλουν να συμπεριλάβουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων (βιωσιμότητας, θρησκευτικά, γεωγραφικά και άλλα).

Τα κριτήρια αποκλεισμού αντιμετωπίζονται συχνά με βάση κάποιο όριο, δηλαδή τα έσοδα από έναν αμφιλεγόμενο επιχειρηματικό τομέα δεν μπορούν να υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστιαίο όριο.

Δείτε επίσης Αποεπένδυση.