Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Κλιματικοί κίνδυνοι

Ως κλιματικοί κίνδυνοι νοούνται οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν επιχειρήσεις, βιομηχανίες και ολόκληρες οικονομίες. Πέντε βασικοί τομείς επιχειρηματικού κινδύνου σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. 

- Κανονιστικοί κίνδυνοι: προκύπτουν από τη μελλοντική νομοθεσία που επηρεάζει τις δραστηριότητες των εταιρειών και πιθανώς τα επιχειρηματικά μοντέλα τους. 

- Φυσικοί κίνδυνοι: επέρχονται για τις εταιρείες με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή τη ζημιά και απώλεια παραγωγής λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.

- Νομικές διαμάχες: αποκτούν σημασία για τις εταιρείες μέσω της δυνητικής ευθύνης για την κλιματική αλλαγή.

- Ανταγωνιστικότητα: μειώνεται με νέες, αποτελεσματικές μεθόδους παραγωγής και προϊόντα.

- Φήμη: οι εταιρείες μπορούν να διατρέχουν κίνδυνο λόγω σκανδάλων και αντιπαραθέσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη φιλικότητα προς το κλίμα και τη συναφή πτώση των πωλήσεων.