Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Κινητοποίηση

Με μια στρατηγική κινητοποίησης, οι μέτοχοι χρησιμοποιούν τα δικαιώματα ψήφου που έχουν για να επηρεάσουν τις εταιρείες.

Οι μέτοχοι είναι συνιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων και συχνά έχουν δικαιώματα ψήφου και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων στη γενική συνέλευση μιας εταιρείας. Φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες επενδύσεων μπορούν να ψηφίζουν επί των προτεινόμενων θεμάτων. Αυτό μερικές φορές μπορεί να εναρμονίσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και την καθημερινή διαχείριση μιας εταιρείας με συγκεκριμένα ζητήματα και πολιτικές βιωσιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για άλλες στρατηγικές στο γλωσσάριο.