Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Καλύτερο στην κατηγορία του

Με τη στρατηγική «καλύτερο στην κατηγορία του», οι εταιρείες δεν αξιολογούνται μόνο από οικονομικής σκοπιάς από τους οργανισμούς αξιολόγησης ή τους αναλυτές, αλλά επίσης στους τομείς του περιβάλλοντος, των κοινωνικών υποθέσεων και της εταιρικής διακυβέρνησης. Πρόκειται για ειδικές ΠΚΔ αξιολογήσεις.

Η στρατηγική «καλύτερο στην κατηγορία του» ανταμείβει τις εταιρείες με τις καλύτερες ΠΚΔ αξιολογήσεις, π.χ. επιδιώκοντας επενδύσεις μόνο σε εταιρείες με την καλύτερη αξιολόγηση στον κλάδο τους. Ο απώτερος σκοπός είναι να δοθεί το μήνυμα στους ανταγωνιστές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τα ΠΚΔ ζητήματα. Στόχος είναι να αυξηθεί η αγοραία αξία ή να προσελκυστεί νέο κεφάλαιο. 

Περισσότερες πληροφορίες για άλλες στρατηγικές στο γλωσσάριο.