Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Επενδυτικές συμβουλές

Οι τράπεζες ή ανεξάρτητοι σύμβουλοι παρέχουν επενδυτικές συμβουλές στα φυσικά πρόσωπα σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια στα οποία μπορούν να επενδύσουν.

Τα πιο σημαντικά βήματα της παροχής επενδυτικών συμβουλών είναι:

- Διαμόρφωση του προφίλ του πελάτη
- Παρουσίαση προτάσεων
- Τεκμηρίωση των προτάσεων. 

Για να δημιουργηθεί ένα πλήρες προφίλ πελάτη, πρέπει να συγκεντρωθούν πολλές πληροφορίες. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους οικονομικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση, την προηγούμενη εμπειρία και την ανοχή κινδύνου του πελάτη. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι σύμβουλοι αντιστοιχίζουν τις ανάγκες του πελάτη με τα προϊόντα που προσφέρουν και καταγράφουν τη διαδικασία παρουσίασης προτάσεων σε μια δήλωση βιωσιμότητας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να φαίνεται πολύπλοκη αλλά είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κατευθυντήριες γραμμές για τις επενδυτικές συμβουλές καθορίζονται κυρίως από την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II).