Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Επενδύσεις αντίκτυπου

Η στρατηγική επενδύσεων με αντίκτυπο εμπεριέχει επενδύσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό την επίτευξη θετικών, μετρήσιμων επιπτώσεων σε θέματα βιωσιμότητας παράλληλα με τη χρηματοοικονομική απόδοση. Θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή μια διαδικασία μέτρησης αντίκτυπου.

Περισσότερες πληροφορίες για άλλες στρατηγικές στο γλωσσάριο.