Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Ενιαίος δείκτης

Ο ενιαίος δείκτης αποσκοπεί στην απόδοση ενιαίας αξιολόγησης σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, επιτρέποντας τη γρήγορη και εύκολη κατανόηση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι ενιαίοι δείκτες μπορούν να είναι οικονομικοί ή μη οικονομικοί. Τα παραδείγματα στον τομέα της βιωσιμότητας είναι οι διάφορες ΠΚΔ αξιολογήσεις, καθώς επίσης η βαθμολογία συμβατότητας Παρισιού που παρουσιάζεται στη βάση δεδομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ωστόσο, αυτοί οι μεμονωμένοι δείκτες αντιπροσωπεύουν μια άκρως απλουστευμένη θεώρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων. Η συνάθροιση από όλους τους τομείς που είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση ενιαίου δείκτη οδηγεί στην απώλεια βασικών πληροφοριών στο επίπεδο των τομέων χωριστά και μπορεί να αποκρύψει μεμονωμένες εταιρείες που υστερούν. Επομένως, για να γίνει πλήρως κατανοητή η συμβολή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου στην παγκόσμια υπερθέρμανση, αυτή η βάση δεδομένων περιλαμβάνει άλλους δείκτες, όπως η αποδοτικότητα ως προς το CO2 σε μεμονωμένους τομείς.