Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Έλεγχος για αμφιλεγόμενες δραστηριότητες

Στον έλεγχο για αμφιλεγόμενες δραστηριότητες, οι εταιρείες ελέγχονται για σκάνδαλα και την αναφορά συγκεκριμένων συμπεριφορών.

Δείτε επίσης κριτήρια αποκλεισμού.