Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Διαφάνεια

Το προφίλ βιωσιμότητας του FNG παρουσιάζει συνοπτικά τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη βιωσιμότητα.

Το προφίλ διαφάνειας στηρίζεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαφάνεια. Κύριος στόχος είναι η παροχή πληροφοριών, ειδικά για ιδιώτες επενδυτές, σχετικά με το πώς εφαρμόζει τη βιωσιμότητα ο διαχειριστής ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

Περισσότερες πληροφορίες απευθείας στον ιστότοπο της Eurosif.