Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Αυστριακό οικολογικό σήμα

Το αυστριακό οικολογικό σήμα είναι ένα περιβαλλοντικό πιστοποιητικό που απονέμεται από την κυβέρνηση. Απονέμεται για περίοδο τεσσάρων ετών. Μπορεί να απονεμηθεί όχι μόνο για προϊόντα, αλλά επίσης για υπηρεσίες, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η διάκριση αφορά έργα και εταιρείες με δεοντολογικό προσανατολισμό που καταγράφουν κέρδη μέσω βιώσιμων επενδύσεων.

Για να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα, πρέπει να πληρούνται διάφορα κριτήρια. Από τη μια πλευρά, υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τα οποία ρυθμίζουν τις επενδύσεις που δεν πρέπει να πραγματοποιούνται (π.χ. στο πεδίο των ορυκτών καυσίμων, της πυρηνικής ενέργειας, της γενετικής μηχανικής ή των εξοπλισμών). Από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες επιλογής για τον εντοπισμό εταιρειών, κρατών ή έργων που ουσιαστικά προσφέρουν θετικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Οι πάροχοι του προϊόντος πρέπει επίσης να παρουσιάσουν μια κοινωνικο-οικολογική ιδέα. Επομένως, οι μεμονωμένες επενδύσεις ή η χρηματοδότηση έργου πρέπει να περιγραφούν συγκεκριμένα και πρέπει να δημοσιευτούν οι αντίστοιχες εκθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες απευθείας στον ιστότοπο του αυστριακού οικολογικού σήματος.

Εάν θέλετε να συγκρίνετε το σήμα με άλλα υπάρχοντα σήματα στην Ευρώπη, θα βρείτε σύντομη σύγκριση εδώ και πιο λεπτομερή εδώ.