Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Αξιολόγηση βιωσιμότητας

Οι σύμβουλοι επενδύσεων μπορούν να προτείνουν μόνο προϊόντα που ταιριάζουν στο προφίλ ενός πελάτη. Γι’ αυτόν τον σκοπό, οι σύμβουλοι πρέπει να του παρέχουν τη δήλωση καταλληλότητας, ένα έγγραφο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, στο οποίο συνοψίζονται οι πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης και οδήγησαν σε συγκεκριμένη σύσταση. Σκοπός του εγγράφου είναι να βοηθά τους πελάτες να εντοπίσουν τυχόν ανακολουθίες και να κατανοήσουν τους λόγους για μια πρόταση.