Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Αξιολογήσεις κατά την ISS ESG

Οι αξιολογήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την ISS ESG περιλαμβάνουν σχετικές και απόλυτες αξιολογήσεις.

Αστέρια αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την ISS ESG

Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που καλύπτεται από την ΠΚΔ αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων λαμβάνει συνολική αξιολόγηση 1 έως 5 αστεριών. Τα αμοιβαία κεφάλαια με άριστες επιδόσεις από την ΠΚΔ σκοπιά έναντι ομοειδών κεφαλαίων λαμβάνουν 5 αστέρια και τα αμοιβαία κεφάλαια στο κατώτατο σημείο της κλίμακας λαμβάνουν ένα αστέρι. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η αξιολόγηση με αστέρια είναι ένα μήνυμα σχετικής αξιολόγησης που συγκρίνει τις επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου έναντι ομοειδών κεφαλαίων, όπου το σύνολο των ομοειδών ορίζεται με βάση την Κατηγορία Παγκόσμιου Δείκτη Αναφοράς Lipper.

Βαθμολογία της ISS ESG ως προς τις επιδόσεις

Η βαθμολογία της ISS ESG κυμαίνεται από 0 έως 100, όπου το 100 αντιστοιχεί σε «πολύ καλά». Η βαθμολογία επιδόσεων της ISS ESG εκφράζει την απόλυτη ΠΚΔ αξιολόγηση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Για τον υπολογισμό, συνδυάζονται και αθροίζονται σε επίπεδο αμοιβαίου κεφαλαίου οι μεμονωμένες βαθμολογίες των εταιρειών στους τομείς του περιβάλλοντος, των κοινωνικών υποθέσεων και της εταιρικής διακυβέρνησης.


ISS ESG Prime Status

Το ISS ESG Prime Status παρέχει έναν εύκολο τρόπο εντοπισμού κορυφαίων εταιρειών του κλάδου που είναι καλά εφοδιασμένες να μετριάσουν τους πιο έντονους ΠΚΔ κινδύνους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που συνδέονται με τις βιώσιμες επενδύσεις και τους σχετικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Επιπλέον, η διαβάθμιση ανά δεκάδες και η βαθμολογία ΠΚΔ επιδόσεων προβλέπουν τις συγκρίσεις ομοειδών κεφαλαίων εντός κλάδων και μεταξύ κλάδων. Το prime status [κορυφαία κατάσταση] απονέμεται σε εταιρείες που εκπληρώνουν φιλόδοξες απαιτήσεις επιδόσεων σε σχέση με τα πιο ουσιώδη θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τη μεμονωμένη έκθεσή τους σε κίνδυνο.

Η σύγκριση με τις προσεγγίσεις ΠΚΔ αξιολόγησης άλλων παρόχων είναι διαθέσιμη εδώ ή εδώ. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τις μεθόδους αξιολόγησης, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG.