Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Αποεπένδυση

Η αποεπένδυση αντιστοιχεί στον αποκλεισμό ορισμένων οικονομικών τομέων από τους επενδυτές. Αναφέρεται επίσης ως «αρνητικός προέλεγχος». Στόχος είναι να ασκηθεί πίεση στις εταιρείες σε αυτούς τους τομείς που αποκλείουν οι επενδυτές.

Η αποεπένδυση ως στρατηγική δεν αφορά την αποστασιοποίηση λόγω ηθικών παραμέτρων, αλλά αποτελεί τρόπο ενίσχυσης της επιρροής με την αποστολή μηνύματος στις εταιρείες. Σε ακραίες περιπτώσεις, σκοπός είναι να καταστεί πιο δύσκολο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ορισμένους τομείς να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο και να αυξηθεί το κόστος της άντλησης κεφαλαίων. Μ’ αυτόν τον τρόπο ίσως οι εταιρείες θεωρήσουν ελκυστικό να αποφύγουν ή να αναδιαρθρώσουν ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς. 

Αυτή η προσέγγιση στηρίζεται στην επίδραση σε επίπεδο δικτύου, ιδίως όταν πρόκειται για μικρότερους επενδυτές: πολλοί επενδυτές πρέπει να αποφασίσουν από κοινού για να ενεργήσουν, για παράδειγμα να πωλήσουν τις μετοχές μιας εταιρείας. 

Περισσότερες πληροφορίες για άλλες στρατηγικές στο γλωσσάριο.