Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Αποδοτικότητα ως προς το διοξείδιο του άνθρακα

Η αποδοτικότητα ως προς το CO2 αφορά τη σχετική ένταση των εκπομπών ενός τομέα. Εδώ οι απόλυτες εκπομπές υπολογίζονται στο επίπεδο ορισμένης μονάδας παραγωγής. Αυτή η μονάδα διαφέρει ανάλογα με τον τομέα: για τις αεροπορικές εταιρείες, οι εκπομπές υπολογίζονται ανά επιβατοχιλιόμετρο, για το τσιμέντο και τον χάλυβα ανά τόνο προϊόντος.

Χρησιμοποιούμε την ένταση εκπομπών προκειμένου π.χ. να συγκρίνουμε διαφορετικά εργοστάσια εντός του ίδιου τομέα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η σύγκριση διαφορετικών τομέων.