Δήλωση αποποίησης ευθύνης

1 Καμία επενδυτική συμβουλή και καμία επενδυτική μεσολάβηση

1.1 Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της MyFairMoney ή στα έντυπα του φορέα 2° Investing Initiative δεν αποτελούν προσέλκυση, προσφορά ή σύσταση αγοράς ή πώλησης προϊόντων, υλοποίησης συναλλαγών ή προτίμησης σε υπηρεσίες. Καμία επενδυτική συμβουλή και καμία επενδυτική μεσιτεία δεν παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

1.2 Δεν ζητούνται καθόλου πληροφορίες για την ανοχή κινδύνου, την επενδυτική συμπεριφορά ή τις προσωπικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες του χρήστη, ούτε διεξάγεται κάποια αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων με οποιαδήποτε μορφή. Επομένως, κατηγορηματικά δεν παρέχονται επενδυτικές συμβουλές. Ο μοναδικός σκοπός αυτού του ιστότοπου είναι να παρέχει πληροφορίες για το ζήτημα της βιωσιμότητας διαφόρων επενδυτικών κεφαλαίων. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν βοήθημα για τη λήψη αποφάσεων από τον χρήστη. Συμβουλευτείτε ένα ειδικευμένο πρόσωπο προτού λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

2 Καμία εγγύηση για την ακρίβεια ή την εγκυρότητα των πληροφοριών

2.1 Οι χειριστές της MyFairMoney έχουν λάβει τις πληροφορίες για τις εισηγμένες επενδύσεις από τον εκδότη ή από τρίτα μέρη. Δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ορθές και επίκαιρες. Επομένως, δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για την ορθότητα, την αρτιότητα και τον επίκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο.

2.2 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται μπορούν να αλλάξουν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χειριστές δεν είναι υποχρεωμένοι να επικαιροποιούν ή να αναθεωρούν με οποιονδήποτε τρόπο τη βάση δεδομένων ή να ενημερώνουν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή. Η ημερομηνία των στοιχείων για την κατοχή αμοιβαίων κεφαλαίων παρουσιάζεται στο κάτω μέρος της λεπτομερούς προβολής για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια.

2.3 Ο φορέας 2° Investing Initiative σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογος για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους (περιλαμβάνεται κάθε αποθετική ή έμμεση ζημία ή διαφυγόντα κέρδη) που απορρέει ή συνδέεται με την πρόσβαση, τη χρήση ή την περιήγηση στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε σύνδεσμο ή διεύθυνση URL σε άλλους χειριστές που περιέχονται στον ιστότοπο. Αυτό ισχύει επίσης εάν ο φορέας 2° Investing Initiative έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των ζημιών.

3 Σύνδεσμοι και επικοινωνία μέσω e-mail

3.1 Ο ιστότοπος της MyFairMoney μπορεί να περιέχει περιεχόμενο τρίτων ή συνδέσμους στους ιστότοπους τρίτων. Αυτό το περιεχόμενο και οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για δική σας εξυπηρέτηση και για περαιτέρω πληροφόρηση. Ο φορέας 2° Investing initiative δεν ασκεί κανέναν έλεγχο, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο ή τους ιστότοπους, μεταξύ άλλων για την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την ποιότητα ή την εγκυρότητα. Ο φορέας 2° Investing initiative δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τους ιστότοπους τρίτων ή τους ιστότοπους που συνδέονται με τη MyFairMoney.

3.2 Το διαδίκτυο είναι ένα καθολικά προσπελάσιμο μέσο. Τα συνήθη μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου δεν είναι ούτε εμπιστευτικά ούτε ασφαλή. Υπάρχει η πιθανότητα να διαβαστούν, να χαθούν, να υποκλαπούν ή να μεταβληθούν από τρίτους. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να κυκλοφορούν πέρα από εθνικά σύνορα, ακόμα και αν ο αποστολέας και ο αποδέκτης βρίσκονται στην ίδια χώρα. Ο φορέας 2° Investing initiative δεν είναι υπεύθυνος για καμία ζημία που προκαλείται σε εσάς ή σε άλλο πρόσωπο σε σχέση με τα μηνύματα που αποστέλλονται στον 2° Investing initiative με συνήθη e-mail ή άλλο ηλεκτρονικό σύστημα αποστολής μηνυμάτων.

3.3 Σε αυτό το πλαίσιο, ο φορέας 2° Investing initiative εφιστά ρητά την προσοχή σας στον κίνδυνο των ιών και στην πιθανότητα στοχευμένων επιθέσεων από χάκερ. Για λόγους καταπολέμησης των ιών, συνιστάται η χρήση ενημερωμένων εκδόσεων προγραμμάτων περιήγησης και τακτικής ενημέρωσης των προγραμμάτων προστασίας από ιούς. Κατά κανόνα, δεν πρέπει να ανοίγετε e-mail από άγνωστα πρόσωπα ή μη αναμενόμενα αρχεία συνημμένα σε e-mail.