FI0008807532

Ενότητα: Κλιματικές επιδόσεις

Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα βασίζονται σε επιμέρους δείκτες των Ελβετικών Κλιματικών Βαθμολογιών που συνιστώνται από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Οι ελβετικές βαθμολογίες για το κλίμα θεσπίζουν βέλτιστες πρακτικές διαφάνειας σχετικά με την εναρμόνιση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων με τη Συμφωνία του Παρισιού για την προώθηση επενδυτικών αποφάσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Οι επιμέρους δείκτες για τις κλιματικές επιδόσεις μπορούν να εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους στις επενδυτικές αποφάσεις, γι' αυτό και η σύνοψη όλων των δεικτών σε μια ενιαία βαθμολογία δεν θα ήταν σκόπιμη. Η ενότητα περιέχει πληροφορίες μόνο για τον στόχο 13 "Κλιματική αλλαγή" των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), καθώς τα δεδομένα και οι μέθοδοι για το κλίμα είναι ήδη τα πλέον ανεπτυγμένα και διαθέσιμα. Μπορείτε να βρείτε επιμέρους πληροφορίες για άλλους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η καλή διαβίωση των ζώων και η ανισότητα των φύλων, στην επόμενη ενότητα.

Βαθμολογία Παρισιού : Η βαθμολογία βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού αξιολογεί την ευθυγράμμιση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με τα διεθνώς αναγνωρισμένα κλιματικά σενάρια για την επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα με στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 °C. Όσο καλύτερα ευθυγραμμίζονται οι εταιρείες του αμοιβαίου κεφαλαίου με αυτά, τόσο καλύτερη είναι η βαθμολογία. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δείκτη του αντικτύπου/αποτελέσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου όσον αφορά την άμεση μείωση των εκπομπών που βλάπτουν το κλίμα ή τη μείωσή τους στο μέλλον (βλ. επίσης το βίντεο σχετικά με τη διαφορά μεταξύ ευθυγράμμισης και αντίκτυπου στην κάτω ενότητα αυτής της σελίδας). Αυτός ο δείκτης μπορεί να είναι πιο κατάλληλος για τους επενδυτές που θέλουν οι επενδύσεις τους να είναι σύμφωνες με τις αξίες τους και, ως εκ τούτου, θέλουν να επενδύουν ιδίως σε εταιρείες από τους πιο σχετικούς με το κλίμα τομείς, των οποίων τα σχέδια παραγωγής είναι κατά μέσο όρο ευθυγραμμισμένα με τα διεθνή κλιματικά σενάρια. Η επένδυση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με καλό δείκτη βαθμολογίας του Παρισιού μπορεί έτσι να διασφαλίσει ότι οι πιο σχετικές με το κλίμα εταιρείες στο χαρτοφυλάκιο βρίσκονται κατά μέσο όρο σε καλή πορεία, αλλά όχι ότι επιτυγχάνεται κάποια αλλαγή συμπεριφοράς (ένας "αντίκτυπος") στις εταιρείες ως αποτέλεσμα της επένδυσης.

Κλιματική διαχείριση της διοίκησης : Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να συμβάλουν στη μετάβαση στο “Kαθαρό Mηδέν”, υποστηρίζοντας επιστημονικά τεκμηριωμένα και εξωτερικά επαληθευμένα σχέδια μετάβασης προς το 2050 για τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν. Για παράδειγμα, ορισμένα χαρτοφυλάκια που επιδιώκουν ενεργά να συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων μπορεί σκόπιμα να περιλαμβάνουν εταιρείες που δεν βρίσκονται ακόμη σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του 1,5°C. Οι εταιρείες αυτές, και μαζί με αυτές ένα αυξανόμενο μερίδιο της οικονομίας, θα πρέπει να γίνουν φιλικές προς το κλίμα με την πάροδο του χρόνου. Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο η βαθμολογία του Παρισιού και η βαθμολογία Κλιματικής Διαχείρισης μπορεί να διαφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Η βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση InfluenceMap έχει βαθμολογήσει μεγάλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων όσον αφορά την επιρροή τους στο κλίμα (τη λεγόμενη κλιματική διαχείριση). Η Βαθμολογία Κλιματικής Διαχείρισης, παρόμοια με τη σχολική βαθμολογία, περιγράφει πόσο αξιόπιστα ένας διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων επηρεάζει εταιρείες ώστε αυτές να συμμορφωθούν με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον επηρεασμό του επιχειρηματικού μοντέλου, τις στρατηγικές κλιμάκωσης και την ψήφιση των σχετικών με το κλίμα ψηφισμάτων στις συνεδριάσεις των μετόχων. Αυτός ο δείκτης μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που θέλουν να επιτύχουν αντίκτυπο με τις επενδύσεις τους και θα ήταν πρόθυμοι να επενδύσουν ακόμη και σε εταιρείες που είναι ακόμη και επιβλαβείς για το κλίμα, προκειμένου να τις αλλάξουν μέσω της επιρροής της διοίκησης. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος η επιρροή να είναι ανεπιτυχής. Σημειώνεται επίσης ότι η βαθμολογία είναι η ίδια για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, επομένως εάν ένας μεμονωμένος διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου παρεκκλίνει από την πολιτική ψήφου και δέσμευσης της εταιρείας, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στη βαθμολογία. Η επένδυση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με καλή βαθμολογία κλιματικής διαχείρισης μπορεί επομένως να διασφαλίσει ότι η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων δεσμεύεται σε εταιρείες σε μεταβατική πορεία σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού, αλλά δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου είναι ήδη ή θα γίνουν φιλικές προς το κλίμα.

Ορυκτές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πολλές εταιρείες έχουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το κλίμα, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι πληροφορίες σχετικά με το μερίδιο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς μπορούν να εξυπηρετήσουν διάφορους επενδυτικούς στόχους. Αυτοί οι δείκτες μπορεί να είναι κατάλληλοι για επενδυτές που θέλουν οι επενδύσεις τους να είναι σύμφωνοι με τις αξίες τους και, ως εκ τούτου, θέλουν να επενδύουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε εταιρείες από τομείς φιλικούς προς το κλίμα και όσο το δυνατόν λιγότερο σε εταιρείες από τομείς που βλάπτουν το κλίμα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί επίσης να είναι κατάλληλες για επενδυτές που πιστεύουν ότι οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης ορυκτών καυσίμων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσαν να μειώσουν τον οικονομικό κίνδυνο ή να αυξήσουν τις ευκαιρίες.

Βαθμολογια βασει συμφωνιας του Παρισιου

Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα βασίζονται σε μεμονωμένους δείκτες της Ελβετικής Κλιματικής Βαθμολογίας που συνιστάται από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Βαθμολογία βάσει PACTA Το γράμμα περιγράφει, όπως και η σχολική βαθμολογία, πόσο καλά εναρμονισμένο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 °C. Το υπόμνημα δείχνει πιο γράμμα αντιστοιχεί σε κάθε σενάριο. . Η προγραμματισμένη επέκταση των φιλικών προς το κλίμα τεχνολογιών (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα) και η κατάργηση των τεχνολογιών που βλάπτουν το κλίμα (π.χ. σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και πετρελαίου) από τις εταιρείες των πιο ενεργοβόρων τομέων συγκρίνεται με τους στόχους των διεθνών κλιματικών σεναρίων για το 2026. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται εταιρείες από επτά τομείς οι οποίοι, αθροιστικά, είναι υπεύθυνοι για περίπου 75% των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Περιλαμβάνονται: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χάλυβας, τσιμέντο και αυτοκινητοβιομηχανία. (Πηγή στοιχείων: RMI, με βάση τα δεδομένα Asset Impact) Περισσότερες πληροφορίες στο γλωσσάριο. Το γράφημα στα δεξιά δείχνει την ιστορική εξέλιξη της βαθμολογίας του Παρισιού για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει επαρκώς στους πιο σχετικούς με το κλίμα τομείς, δεν δίνεται καμία βαθμολογία. Το αντίστοιχο πεδίο σε μια χρονική στιγμή παραμένει κενό.

Θέση της βαθμολογίας βάσει Συμφωνίας του Παρισιού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σύγκριση με το φάσμα των αμοιβαίων κεφαλαίων

 • A+
 • A
 • ≤ 1.5°C
 • B
 • C
 • Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο

  βρίσκεται στην κατηγορία αποδοτικότητας D

  D
 • E
 • F
+15% σε σχέση με το σενάριο των 1,5 °C
Ευθυγραμμισμένο με το σενάριο 1,5 °C
-10% κακή ευθυγράμμιση με το σενάριο 1,5 °C
-20% κακή ευθυγράμμιση με το σενάριο 1,5 °C
-40% κακή ευθυγράμμιση με το σενάριο 1,5 °C
-60% σε σημαντική αναντιστοιχία με το σενάριο των 1,5 °C
-80% σε σημαντική αναντιστοιχία με το σενάριο των 1,5 °C
Πώς έχει εξελιχθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο

Βαθμολογία βάσει PACTA μεθοδολογία

Info
Η βαθμολογία του Παρισιού αξιολογεί τις κλιματικές επιδόσεις ολόκληρου του αμοιβαίου κεφαλαίου και όχι των επιμέρους προϊόντων που περιέχονται σε αυτό. Συνεπώς, η βαθμολογία του Παρισιού δεν αποτελεί αξιολόγηση των πράσινων ομολόγων που περιέχονται στο ταμείο.
Δέσμευση της διοίκησης του αμοιβαίου κεφαλαίου για την κλιματική διαχείριση Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να συμβάλουν στη μετάβαση στο "καθαρό μηδέν", υποστηρίζοντας εταιρείες με φιλική προς το κλίμα επιχειρηματική δραστηριότητα και με αξιόπιστα σχέδια μετάβασης. Ο άμεσος διάλογος με μια εταιρεία και η άσκηση των δικαιωμάτων ψηφοφορίας έχει αποδειχθεί ότι είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για θετικό αντίκτυπο. Η βρετανική ΜΚΟ FinanceMap έχει αξιολογήσει σημαντικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ως προς την επιρροή τους στο κλίμα (τη λεγόμενη κλιματική διαχείριση). Παρόμοια με τη σχολική, η βαθμολογία περιγράφει πόσο αξιόπιστα ένας διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων επηρεάζει τις εταιρείες για να τις ευθυγραμμίσει με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον επηρεασμό του επιχειρηματικού μοντέλου, τις στρατηγικές κλιμάκωσης και την ψήφιση των σχετικών με το κλίμα ψηφισμάτων στις συνεδριάσεις των μετόχων. Το "Α" σημαίνει ισχυρή και συνεπής δέσμευση για εταιρική μετάβαση σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, το "F" σημαίνει "ανεπαρκής". Γι’ αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιήθηκαν τόσο οι γνωστοποιήσεις των εταιρειών όσο και εξωτερικά δεδομένα. (Πηγή δεδομένων: FinanceMap)

Εάν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει αξιολόγηση, ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους του. Η αξιολόγηση της FinanceMap περιορίζεται επί του παρόντος στους 30 μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε επενδυτές παγκοσμίως. (Πηγή δεδομένων: FinanceMap)

Μεθοδολογία διαχείρισης του κλίματος

Επιστημονικά τεκμηριωμένοι στόχοι για το κλίμα "Εταιρείες που αναλαμβάνουν δράση Tooltip
Ολοένα και περισσότερες εταιρείες δεσμεύονται εθελοντικά για στόχους καθαρών μηδενικών εκπομπών και διαμορφώνουν ενδιάμεσους κλιματικούς στόχους. Οι στόχοι καθαρού μηδενισμού υποδεικνύουν πόσες εκπομπές πρέπει να μειώσει και να αντισταθμίσει μια εταιρεία το αργότερο έως το 2050, προκειμένου να ανταποκριθεί στη συμβολή της εταιρείας στην επίτευξη των κλιματικών στόχων του Παρισιού - τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C. Η αποτελεσματικότητα αυτών των δεσμεύσεων εξαρτάται από το κατά πόσον οι ενδιάμεσοι στόχοι είναι αξιόπιστοι, επιστημονικά τεκμηριωμένοι και διαφανείς. Η μεθοδολογία για τους επιστημονικά τεκμηριωμένους κλιματικούς στόχους που χρησιμοποιείται εδώ αναπτύχθηκε από την πρωτοβουλία Science Based Targets Initiative (SBTi). (Πηγή δεδομένων: Science Based Target Initiative)."
0.00%

Ποσοστό εταιρειών στο ταμείο με δημόσιες δεσμεύσεις για στόχους μηδενικών εκπομπών και επιβεβαιωμένους επιστημονικά τεκμηριωμένους ενδιάμεσους κλιματικούς στόχους.

Μεθοδολογία επιστημονικά τεκμηριωμένων κλιματικών στόχων

Ορυκτά καύσιμα Η στάθμιση των εταιρειών του αμοιβαίου κεφαλαίου των οποίων ο κύριος τομέας είναι η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων συν τη στάθμιση της ικανότητας εξόρυξης ορυκτών καυσίμων των εταιρειών του ενεργειακού τομέα. Για παράδειγμα, ένα χαρτοφυλάκιο με μερίδιο 10% σε εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου και μερίδιο 10% σε εταιρείες ενέργειας με δυναμικότητα άνθρακα 20% η κάθε μία θα εμφανίζει: 10%+10%*20%= 12%. Το όριο του 5% των εσόδων ισχύει τόσο για τις δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την παραγωγή ορυκτών καυσίμων όσο και, εφόσον υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, για τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούν την εν λόγω παραγωγή. Το εύρος των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, από την εξερεύνηση, την εξόρυξη και την παραγωγή (upstream) έως τη μεταφορά και την αποθήκευση (midstream) και τη διύλιση, την εμπορία και τον εξηλεκτρισμό (downstream). (Πηγή δεδομένων: RMI, με βάση τα δεδομένα Asset Impact)
N/A

Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις ή/και στη μετατροπή του άνθρακα σε ηλεκτρική ενέργεια. (Πηγή δεδομένων: Φορέας RMI, με βάση τα δεδομένα Asset Impact)

N/A

Στο αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή/και μετατροπή πετρελαίου ή/και φυσικού αερίου. (Πηγή στοιχείων: RMI, με βάση τα δεδομένα Asset Impact)

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Η στάθμιση του δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των εταιρειών στον ενεργειακό τομέα. (Πηγή δεδομένων: RMI, με βάση τα δεδομένα Asset Impact)
0.50%

Η στάθμιση του δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των εταιρειών στον ενεργειακό τομέα. (Πηγή δεδομένων: RMI, με βάση τα δεδομένα Asset Impact)

Ενότητα: Αμφιλεγόμενες μετοχές στο αμοιβαίο κεφάλαιο

Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα δείχνουν το ποσοστό των εταιρειών του αμοιβαίου κεφαλαίου που συμμετέχουν σε διάφορες ""αμφιλεγόμενες"" δραστηριότητες. Το ποια δραστηριότητα είναι πραγματικά αμφιλεγόμενη και κατά πόσον έχει σημασία για μια επενδυτική απόφαση εναπόκειται, φυσικά, στους ίδιους τους επενδυτές. Δεδομένου ότι τα αμοιβαία κεφάλαια συχνά επενδύουν σε αρκετές εκατοντάδες πολυεθνικές εταιρείες σε διάφορους κλάδους, σχεδόν όλα τα ταμεία επενδύουν σε ""αμφιλεγόμενες δραστηριότητες"". Εάν κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες είναι προβληματικές για εσάς, μπορείτε να στοχεύσετε τις επενδύσεις σας αναλόγως. Σημείωση: Τα δεδομένα σχετικά με τις αμφιλεγόμενες δραστηριότητες παρέχονται σε μεγάλο βαθμό από τον οργανισμό αξιολόγησης βιωσιμότητας ISS ESG. Με βάση μια έρευνα καταναλωτών, έχουμε ερμηνεύσει τους περισσότερους από τους ορισμούς για τις αμφιλεγόμενες δραστηριότητες στη βάση δεδομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο το δυνατόν πιο αυστηρά. Επιλέχθηκε επίσης ένα επίπεδο ανοχής 0% για τον κύκλο εργασιών στις αντίστοιχες αμφιλεγόμενες δραστηριότητες των εταιρειών. Συνεπώς, λαμβάνονται υπόψη όλες οι δραστηριότητες που αναλύονται από την ISS ESG. Λαμβάνονται υπόψη διάφορα στάδια δημιουργίας αξίας - αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, υπηρεσίες για τη μεταποίηση, την παραγωγή ή τη διανομή προϊόντων. Ένα παράδειγμα: Αν υποθέσουμε ότι το 5% του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε μια εταιρεία που παράγει το 1% του κύκλου εργασιών της με τη διανομή αλκοολούχων ποτών και σε μια άλλη εταιρεία που παράγει το 1% του κύκλου εργασιών της με την παραγωγή μασκών οξυγόνου για την πολεμική αεροπορία, τότε το 5% για κάθε μια εμφανίζεται στη βάση δεδομένων πίσω από τις αμφιλεγόμενες δραστηριότητες ""Εθιστικές ουσίες (καπνός, αλκοόλ)"" και ""Πολιτικά πυροβόλα όπλα ή στρατιωτικός εξοπλισμός"". Οι πάροχοι κεφαλαίων μπορούν να ορίσουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογής για τον αποκλεισμό των αμφιλεγόμενων δραστηριοτήτων ή να λάβουν δεδομένα σχετικά με τις αμφιλεγόμενες δραστηριότητες από διαφορετικούς παρόχους αξιολόγησης ESG. Ως εκ τούτου, αξίζει να κατανοήσουν οι επενδυτές τον ακριβή ορισμό αποκλεισμού των αμφιλεγόμενων δραστηριοτήτων που εφαρμόζουν οι πάροχοι αμοιβαίων κεφαλαίων, και να ρωτούν σε περίπτωση ασάφειας.

Οι δείκτες αυτοί μπορεί να είναι κατάλληλοι, μεταξύ άλλων, για επενδυτές που θέλουν να δρουν σύμφωνα με τις αξίες τους και να αποκλείουν εντελώς ορισμένες εταιρικές δραστηριότητες στις επενδύσεις τους για ηθικούς, πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Θα βρείτε πλήρη εξήγηση σχετικά με τον ορισμό των επιμέρους αμφιλεγόμενων δραστηριοτήτων στα αντίστοιχα κουμπιά πληροφοριών (i). Ωστόσο, οι αποκλίσεις με τα διεθνή πρότυπα μπορεί επίσης να έχουν σημασία για τους επενδυτές που πιστεύουν ότι, για παράδειγμα, ένα υψηλό ποσοστό εταιρειών σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που έχουν παραβιάσει τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ θα μπορούσε να αποτελέσει οικονομικό κίνδυνο.

Μετοχές αμφιλεγόμενων εταιρειών στο αμοιβαίο κεφάλαιο Τα νούμερα αντιστοιχούν στο ποσοστό των εταιρειών στο αμοιβαίο κεφάλαιο που ασκούν αμφιλεγόμενες δραστηριότητες. Δεν μπορούν να συνοψιστούν επειδή είναι πιθανό ότι μια εταιρεία ασκεί διάφορες αμφιλεγόμενες δραστηριότητες αλλά προσμετράται μόνο μία φορά. Επομένως, το συνολικό ποσό μπορεί να είναι χαμηλότερο από το άθροισμα των ποσοστών που παρουσιάζονται παρακάτω.
Περιβάλλον
Εταιρικά ίδια κεφάλαια Γι’ αυτές τις τιμές, ενδιαφερόμαστε για τις μετοχές εταιρειών και όχι κρατών. Επομένως επισημαίνουμε σε ποια αμφιλεγόμενα ζητήματα εμπλέκονται οι εταιρείες με βάση τη δραστηριότητά τους, εν μέρει από τον τρόπο δραστηριοποίησης ή διαχείρισής τους, εν μέρει από το πώς κερδίζουν χρήματα.
 • Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
  0.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή/και στην επεξεργασία προϊόντων από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή σπόρων, σοδειών ή/και πρόσθετων στα τρόφιμα με τη βοήθεια της γενετικής μηχανικής. Περιλαμβάνονται επίσης εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή φαρμάκων ή ενεργών συστατικών, βιομηχανικών χημικών ουσιών, βιοκαυσίμων ή/και άλλων καταναλωτικών προϊόντων που χρησιμοποιούν τη γενετική μηχανική. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Φοινικέλαιο
  0.76%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη διανομή ή την επεξεργασία φοινικέλαιου και τελικών προϊόντων από φοινικέλαιο. Περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια φοινίκων (παραγωγοί), στη λειτουργία μονάδων παραγωγής φοινικέλαιου, διυλιστηρίων ή/και μονάδων κλασμάτωσης (φορείς επεξεργασίας), στην παραγωγή τελικών προϊόντων με φοινικέλαιο, μεταξύ άλλων τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων (χημικά προϊόντα, βιοκαύσιμα, προϊόντα προσωπικής περιποίησης) (χρήστες) ή στη διανομή αργού φοινικέλαιου, φοινικοπυρηνέλαιου, αλεύρων από πυρήνα φοίνικα, παράγωγων προϊόντων ή κλασμάτων (διανομείς). Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Αμφιλεγόμενα φυτοφάρμακα
  0.36%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή φυτοφαρμάκων που περιέχουν συστατικά ταξινομημένα ως εξαιρετικά ή πολύ επικίνδυνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Πυρηνική ενέργεια
  >0.01%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και δραστηριοποιούνται στην εξαγωγή ή/και μετατροπή ουρανίου σε ηλεκτρική ενέργεια. (Πηγή δεδομένων: Φορέας RMI, με βάση τα δεδομένα Asset Impact)
 • Αμφιλεγόμενα ζητήματα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος
  0.08%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και ασκούν πολύ ή άκρως αμφιλεγόμενες δραστηριότητες σε περιβαλλοντικό επίπεδο σύμφωνα με την ISS ESG. Περιλαμβάνονται παραβιάσεις διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων όπως, μεταξύ άλλων, η Διακήρυξη του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα ή η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Οι αξιολογήσεις επικαιροποιούνται όταν είναι διαθέσιμες νέες σχετικές πληροφορίες ή τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
Κρατικά ομόλογα Οι ακόλουθοι δείκτες αφορούν τα κρατικά ομόλογα του αμοιβαίου κεφαλαίου και όχι τα εταιρικά ομόλογα. Τα κρατικά ομόλογα είναι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις που δανείζονται χρήματα στην κεφαλαιαγορά. Έχουν καθορισμένη διάρκεια και καταβάλλουν τόκους. Εξετάζουμε μόνο ομόλογα που εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή από κυβερνήσεις. Δεν λαμβάνουμε υπόψη ομόλογα που εκδίδονται από περιφερειακές αρχές, δήμους ή περιφέρειες.
 • Μη υπογράφοντες της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα
  0.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση κρατικών ομολόγων στο αμοιβαίο κεφάλαιο που εκδίδονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν επικυρώσει τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα (Πηγή δεδομένων: ΟΗΕ).
 • Μη υπογράφοντες της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα
  0.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση κρατικών ομολόγων στο αμοιβαίο κεφάλαιο που εκδίδονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σκοπός αυτής της σύμβασης είναι να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα της γης, καθώς και τη γενετική πολυμορφία και την πολυμορφία των οικοσυστημάτων. (Πηγή δεδομένων: ΟΗΕ)
Κοινωνικά θέματα και δεοντολογία
Εταιρικά ίδια κεφάλαια Γι’ αυτές τις τιμές, ενδιαφερόμαστε για τις μετοχές εταιρειών και όχι κρατών. Επομένως επισημαίνουμε σε ποια αμφιλεγόμενα ζητήματα εμπλέκονται οι εταιρείες με βάση τη δραστηριότητά τους, εν μέρει από τον τρόπο δραστηριοποίησης ή διαχείρισής τους, εν μέρει από το πώς κερδίζουν χρήματα.
 • Αμφιλεγόμενα όπλα
  0.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενα όπλα (ατομικά, βιολογικά και χημικά όπλα, νάρκες κατά προσωπικού, εμπρηστικά όπλα, πυρομαχικά διασποράς, πυρομαχικά και θωράκιση με ουράνιο, πυρομαχικά λευκού φωσφόρου) ή/και γενικά δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή ή παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με αμφιλεγόμενα όπλα. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Όπλα για εμπορική χρήση ή στρατιωτικός εξοπλισμός
  0.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή ή παροχή υπηρεσιών σχετικών με στρατιωτικό εξοπλισμό (πολεμικά όπλα, επικουρικός στρατιωτικός εξοπλισμός καθώς και τα εξαρτήματά τους) ή/και μη στρατιωτικά πυροβόλα όπλα. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται η συντήρηση, οι επισκευές, οι δοκιμές, η μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες στους προαναφερόμενους τομείς. Ο ορισμός αυτού του δείκτη είναι ευρύς, έτσι ώστε να περιλαμβάνει επίσης εταιρείες που δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα, στον τομέα της υλικοτεχνικής υποστήριξης (π.χ. με τη μεταφορά τεθωρακισμένων) ή που παράγουν αγαθά για χρήση από τους πολίτες και για στρατιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. μάσκες οξυγόνου για πιλότους), υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα αγαθά έχουν αναπτυχθεί ειδικά ή έχουν τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Αμφιλεγόμενα ζητήματα στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων
  0.40%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και ασκούν πολύ ή άκρως αμφιλεγόμενες δραστηριότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με την ISS ESG. Περιλαμβάνονται παραβιάσεις διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ο Διεθνής Χάρτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) ή το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR). Οι αξιολογήσεις επικαιροποιούνται όταν είναι διαθέσιμες νέες σχετικές πληροφορίες ή τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Αμφιλεγόμενα ζητήματα στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων
  0.23%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και ασκούν πολύ ή άκρως αμφιλεγόμενες δραστηριότητες σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με την ISS ESG. Περιλαμβάνονται παραβιάσεις διεθνών προτύπων για τα εργασιακά δικαιώματα, όπως η σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Οι αξιολογήσεις επικαιροποιούνται όταν λαμβάνονται νέες σχετικές πληροφορίες ή τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Παραβιάσεις αρχών της καλής μεταχείρισης των ζώων
  0.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και παραβιάζουν τις αρχές καλής μεταχείρισης των ζώων. Αφενός, περιλαμβάνονται εταιρείες που πραγματοποιούν πειράματα σε ζωντανά ζώα για μη φαρμακευτικούς σκοπούς. Αφετέρου, αποκλείονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εντατική εκτροφή για την παραγωγή τροφίμων, όπως κρέας, αβγά και γαλακτοκομικά προϊόντα, ή εταιρείες που προχωρούν στην εκτροφή, παγίδευση ή σφαγή ζώων για τη γούνα και το δέρμα τους. Δεν αποκλείονται εταιρείες που πραγματοποιούν δοκιμές σε ζώα για φαρμακευτικούς σκοπούς. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Εθιστικές ουσίες (καπνός, αλκοόλ)
  0.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων καπνού ή/και στην παραγωγή ή διανομή οινοπνευματωδών ποτών. Η διανομή οινοπνευματωδών ποτών περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χονδρική ή λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών, όπως κάβες, σούπερ μάρκετ, μπαρ και εστιατόρια. Δεν αποκλείονται υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αδειοδότηση, εμπορική διάθεση και διαφήμιση οινοπνευματωδών ποτών ή/και καπνού, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν βασικές πρώτες ύλες και προϊόντα συσκευασίας που χρησιμοποιούνται ειδικά στην παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών ή/και προϊόντων καπνού, όπως φιάλες μπύρας, φελλοί κρασιού ή συσκευασία τσιγάρων. Αυτός ο δείκτης δεν απαιτεί ελάχιστο ποσοστό δραστηριοτήτων στον κύκλο εργασιών. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
Κρατικά ομόλογα Οι ακόλουθοι δείκτες αφορούν τα κρατικά ομόλογα του αμοιβαίου κεφαλαίου και όχι τα εταιρικά ομόλογα. Τα κρατικά ομόλογα είναι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις που δανείζονται χρήματα στην κεφαλαιαγορά. Έχουν καθορισμένη διάρκεια και καταβάλλουν τόκους. Εξετάζουμε μόνο ομόλογα που εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή από κυβερνήσεις. Δεν λαμβάνουμε υπόψη ομόλογα που εκδίδονται από περιφερειακές αρχές, δήμους ή περιφέρειες.
 • Κράτη με παιδική εργασία
  34.73%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση κρατικών ομολόγων στο αμοιβαίο κεφάλαιο που εκδίδονται από χώρες στις οποίες είναι διαδεδομένη η παιδική εργασία (Πηγή δεδομένων: ISS ESG).
 • Παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων
  1.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση κρατικών ομολόγων στο αμοιβαίο κεφάλαιο που εκδίδονται από χώρες στις οποίες τα ανθρώπινα δικαιώματα υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων
  28.33%
  Δηλώνει τη στάθμιση στο αμοιβαίο κεφάλαιο κρατικών ομολόγων που εκδίδονται από χώρες στις οποίες τα εργασιακά δικαιώματα δεν γίνονται επαρκώς σεβαστά. Αφορά ειδικότερα την προστασία των εργαζομένων ως προς την υγεία, την ασφάλεια, τον ελάχιστο μισθό και το ωράριο εργασίας. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Απολυταρχικά καθεστώτα
  2.48%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση κρατικών ομολόγων στο αμοιβαίο κεφάλαιο που εκδίδονται από χώρες που θεωρούνται «ανελεύθερες» σύμφωνα με τον δείκτη «Ελευθερία στον κόσμο» της μη κυβερνητικής οργάνωσης Freedom House (Πηγή δεδομένων: Freedom House).
Εταιρική διακυβέρνηση
Εταιρικά ίδια κεφάλαια Γι’ αυτές τις τιμές, ενδιαφερόμαστε για τις μετοχές εταιρειών και όχι κρατών. Επομένως επισημαίνουμε σε ποια αμφιλεγόμενα ζητήματα εμπλέκονται οι εταιρείες με βάση τη δραστηριότητά τους, εν μέρει από τον τρόπο δραστηριοποίησης ή διαχείρισής τους, εν μέρει από το πώς κερδίζουν χρήματα.
 • Παραβίαση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ
  0.68%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και ασκούν πολύ ή άκρως αμφιλεγόμενες δραστηριότητες τουλάχιστον σε έναν από τους τέσσερις βασικούς τομείς του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ σύμφωνα με την ISS ESG. Περιλαμβάνονται παραβιάσεις διεθνών προτύπων στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων και της διαφθοράς. Οι αξιολογήσεις επικαιροποιούνται όταν λαμβάνονται νέες σχετικές πληροφορίες ή τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Διαφθορά
  0.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και ασκούν πολύ ή άκρως αμφιλεγόμενες δραστηριότητες στον τομέα της διαφθοράς σύμφωνα με την ISS ESG. Περιλαμβάνονται παραβιάσεις διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της διαφθοράς όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς. Οι αξιολογήσεις επικαιροποιούνται όταν είναι διαθέσιμες νέες σχετικές πληροφορίες ή τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
  0.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και εμπλέκονται σε λογιστική απάτη, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και συμπεριφορά σε βάρος του ανταγωνισμού σύμφωνα με την ISS ESG. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Στρατηγικές φοροαποφυγής και εντοπισμένες παραβιάσεις
  0.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και δεν τηρούν την πρόθεση και το πνεύμα της φορολογικής νομοθεσίας. Περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παράνομη φοροδιαφυγή μην καταβάλλοντας ή καταβάλλοντας εν μέρει μόνο φόρους ή/και που χρησιμοποιούν στρατηγικές φορολογικής βελτιστοποίησης ή επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, όπως η στοχευμένη μείωση κερδών και η μετατόπιση των κερδών, ακόμα και αν δεν εμπίπτουν στο πεδίο της έλλειψης νομιμότητας. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
 • Καμία γυναίκα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο ή στο Εποπτικό Συμβούλιο
  0.37%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση εταιρειών που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και δεν έχουν γυναίκες στο διοικητικό ή/και εποπτικό τους συμβούλιο. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών, επικοινωνήστε απευθείας με την ISS ESG. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
Κρατικά ομόλογα Οι ακόλουθοι δείκτες αφορούν τα κρατικά ομόλογα του αμοιβαίου κεφαλαίου και όχι τα εταιρικά ομόλογα. Τα κρατικά ομόλογα είναι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις που δανείζονται χρήματα στην κεφαλαιαγορά. Έχουν καθορισμένη διάρκεια και καταβάλλουν τόκους. Εξετάζουμε μόνο ομόλογα που εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή από κυβερνήσεις. Δεν λαμβάνουμε υπόψη ομόλογα που εκδίδονται από περιφερειακές αρχές, δήμους ή περιφέρειες.
 • Χώρες με πυρηνικά όπλα
  0.59%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση κρατικών ομολόγων στο αμοιβαίο κεφάλαιο που εκδίδονται από χώρες οι οποίες, βάσει της κατάταξης του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών της Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI), διαθέτουν πυρηνικά όπλα. (Πηγή δεδομένων: SIPRI)
 • Αμφιλεγόμενο ζήτημα σε σχέση με την Παγκόσμια Ειρήνη
  0.00%
  Παρουσιάζεται η στάθμιση των κρατικών ομολόγων στο αμοιβαίο κεφάλαιο που εκδίδονται από χώρες που κατατάσσονται «πολύ χαμηλά» στον «Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης» της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης» και, συνεπώς, θεωρείται ότι είναι πολύ επιρρεπείς σε συγκρούσεις. (Πηγή δεδομένων: Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης)
 • Εκτιμώμενη διαφθορά
  12.53%
  Δηλώνεται η στάθμιση των κρατικών ομολόγων που εκδίδονται από χώρες που αξιολογούνται ως «πολύ διεφθαρμένες» με βάση τον «Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς» (CPI) της μη κρατικής οργάνωσης «Transparency International» (Διεθνής Διαφάνεια). Ο CPI αξιολογεί 180 χώρες και περιοχές ανάλογα με το πόσο διεφθαρμένος θεωρείται ο δημόσιος τομέας. (Πηγή δεδομένων: Transparency International)
 • Αμφιλεγόμενο ζήτημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  0.00%
  xmtdiifunddatabase.detail.flagSovereignExposureMoneyLaunderingControversy.description

Ενότητα: Αξιολογήσεις ISS ESG, Σήματα και Προφίλ Διαφάνειας

Αξιολόγηση αμοιβαίου κεφαλαίου ISS ESG: Η αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων ISS ESG στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας απονέμει αστέρια σε σχέση με την κατηγορία Lipper Global Benchmark.Έτσι, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με χαμηλό ISS ESG Performance Score θα μπορούσε να λάβει αρκετά αστέρια, καθώς αποτελεί σχετική και όχι απόλυτη αξιολόγηση. Το ISS ESG Performance Score στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας αντιπροσωπεύει μια απόλυτη βαθμολογία ESG του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η βαθμολογία ISS ESG κυμαίνεται από 0 έως 100, με το 100 να αντιπροσωπεύει το ""πολύ καλό"". Για τον υπολογισμό, οι επιμέρους αξιολογήσεις των εταιρειών στους τομείς του περιβάλλοντος, των κοινωνικών υποθέσεων και της εταιρικής διακυβέρνησης συνδυάζονται και αθροίζονται σε επίπεδο αμοιβαίου κεφαλαίου. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG) Ωστόσο, ούτε η βαθμολογία επιδόσεων ISS ESG ούτε η βαθμολογία του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συναχθεί ο αντίκτυπος της βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ISS ESG Performance Score παρέχει μάλλον πληροφορίες σχετικά με το πόσο καλά οι εταιρείες του αμοιβαίου κεφαλαίου διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις ευκαιρίες βιωσιμότητας. Αυτός ο δείκτης μπορεί επομένως να είναι κατάλληλος για επενδυτές που πιστεύουν ότι μια ιδιαίτερα καλή ενσωμάτωση των κινδύνων και των ευκαιριών βιωσιμότητας με βάση την αξιολόγηση ISS ESG θα μπορούσε να μειώσει τον οικονομικό κίνδυνο ή/και να αυξήσει τις ευκαιρίες. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα ότι η αξιολόγηση της ISS ESG σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων και των ευκαιριών βιωσιμότητας των μεμονωμένων εταιρειών μπορεί να διαφέρει από άλλους παρόχους αξιολόγησης ESG.

ISS ESG Prime Status: Το ""ISS ESG Prime Status"" είναι μια κατάταξη αμοιβαίου κεφαλαίου από τον οργανισμό αξιολόγησης ISS ESG. Για να λάβει το ""Prime Status"", ένα αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να έχει λάβει τουλάχιστον ένα σταθμισμένο ""ESG Performance Score"" 50 και δεν πρέπει επίσης να υπερβαίνει ορισμένα κατώτατα όρια κριτηρίων αποκλεισμού.Σε αυτά περιλαμβάνονται κεφάλαια με αμφιλεγόμενα σημεία σε σχέση με διεθνείς κανόνες και πρότυπα (υψηλότερο επίπεδο αμφιλεγόμενης κατάστασης) ή εάν πάνω από το 10% των εταιρειών έχουν σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDG Impact Rating). Περαιτέρω κριτήρια αποκλεισμού είναι ένα αποτύπωμα άνθρακα άνω του 150% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ομάδας ομοτίμων του αμοιβαίου κεφαλαίου ή εάν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμφιλεγόμενων όπλων ή εάν, για περισσότερο από το 10% των εταιρειών ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, η έγκριση στις συνελεύσεις των μετόχων για τις εκλογές διοικητικών συμβουλίων ή τις εκθέσεις αποδοχών είναι κάτω από 90%. (Πηγή: ISS ESG) Ωστόσο, το Prime Status δεν υποδηλώνει αυτόματα τον αντίκτυπο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτός ο δείκτης μπορεί να είναι κατάλληλος, μεταξύ άλλων, για επενδυτές που πιστεύουν ότι η εξέταση των κριτηρίων που θέτει η ISS ESG θα μπορούσε να μειώσει τον οικονομικό κίνδυνο και να αυξήσει τις ευκαιρίες. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα ότι η αξιολόγηση της ISS ESG σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων και των ευκαιριών βιωσιμότητας των μεμονωμένων εταιρειών μπορεί να διαφέρει από άλλους παρόχους αξιολόγησης ESG. Ο δείκτης αυτός μπορεί επίσης να είναι κατάλληλος για επενδυτές που επιθυμούν να είναι συνεπείς με τις αξίες τους και για τους οποίους τα ελάχιστα κριτήρια που θέτει η ISS ESG είναι επαρκή για τον σκοπό αυτό.

Ετικέτες: Όλες οι σημάνσεις που παρατίθενται χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς, ελάχιστα κριτήρια και διαδικασίες διαλογής. Μια σύγκριση των σημάνσεων όσον αφορά τις διάφορες πτυχές τους μπορεί να βρεθεί στο πεδίο ""Όλες οι σημάνσεις"". Με εξαίρεση το γαλλικό σήμα Finansol, δεν είναι ακόμη δυνατό να συναχθεί αυτόματα ο αντίκτυπος του ταμείου από κανένα από τα σήματα. Κατ' αρχήν, τα επιμέρους σήματα μπορεί να είναι κατάλληλα για επενδυτές που είναι της γνώμης ότι η συνεκτίμηση των κριτηρίων που ορίζει η σήμανση θα μπορούσε να μειώσει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και να αυξήσει τις ευκαιρίες. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος ότι η αξιολόγηση των σημάνσεων ή των αξιολογήσεων βιωσιμότητας μπορεί να διαφέρει από άλλους παρόχους αξιολογήσεων ESG. Τα μεμονωμένα σήματα μπορεί επίσης να είναι κατάλληλα για επενδυτές που επιθυμούν να είναι συνεπείς με τις αξίες τους και για τους οποίους η εξέταση των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζει η σήμανση είναι επαρκής για τον σκοπό αυτό.

Προφίλ διαφάνειας: Το προφίλ διαφάνειας προσφέρει στους επενδυτές μια επισκόπηση των στρατηγικών βιώσιμων επενδύσεων και των σχετικών βασικών δεδομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων βιώσιμων επενδύσεων. Βοηθά τους επενδυτές να αποκτήσουν μια πρώτη επισκόπηση της εφαρμοζόμενης στρατηγικής αειφορίας. Έχει σχεδιαστεί ως βοήθημα προσανατολισμού και δεν υποκαθιστά μια ανεξάρτητη ανάλυση. Οι πληροφορίες για τα προφίλ βιωσιμότητας βασίζονται στην αυτοαναφορά των παρόχων.

Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την ISS ESG Η αξιολόγηση του εταίρου μας ISS ESG κυμαίνεται από 0 έως 100, όπου το 100 αντιστοιχεί σε «πολύ καλά». Η βαθμολογία επιδόσεων της ISS ESG εκφράζει την απόλυτη ΠΚΔ αξιολόγηση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Για τον υπολογισμό, συνδυάζονται και αθροίζονται σε επίπεδο αμοιβαίου κεφαλαίου οι μεμονωμένες αξιολογήσεις των εταιρειών στους τομείς του περιβάλλοντος, των κοινωνικών υποθέσεων και της εταιρικής διακυβέρνησης. Επομένως, η βαθμολογία επιδόσεων της ISS ESG διαφέρει από την αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων της ISS ESG, καθώς στην περίπτωση αυτή απονέμονται αστέρια σε σχέση με την Κατηγορία Παγκόσμιου Δείκτη Αναφοράς Lipper και συνεπώς ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με χαμηλή βαθμολογία επιδόσεων κατά την ISS ESG μπορεί επίσης να λάβει αρκετά αστέρια σε περίπτωση αμφιβολιών. (Πηγή δεδομένων: ISS ESG)
Ούτε η βαθμολογία επιδόσεων κατά την ISS ESG ούτε η αξιολόγηση αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συναχθεί ο αντίκτυπος βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΠΚΔ αξιολογήσεις στη διεύθυνση glossary.
 • Δεν έχει αξιολογηθεί
Σήματα
 • Δεν είναι διαθέσιμο
Προφίλ διαφάνειας Το προφίλ βιωσιμότητας παρουσιάζει συνοπτικά τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη βιωσιμότητα.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση glossary.
 • Δεν είναι διαθέσιμο
Ευθυγράμμιση έναντι αντίκτυπου

Μάθετε περισσότερα για τη διαφορά μεταξύ ευθυγράμμισης και αντίκτυπου. Το βίντεο εξηγεί γιατί η ευθυγράμμιση δεν είναι το ίδιο με τον αντίκτυπο.

Δείτε το βίντεο
Σήματα

Μάθετε περισσότερα για τις διαφορές μεταξύ των σημάτων και των κριτηρίων τους.

Γλωσσάριο

Μάθετε περισσότερα για τις βιώσιμες επενδύσεις και τις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης

Γλωσσάριο

Στοιχεία αμοιβαίου κεφαλαίου από: 31.07.2023
Πηγή: Lipper

Αμοιβαία κεφάλαια με σελιδοδείκτη

Φόρτωση ...